RODO

W celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane: RODO. Informujemy:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest PPUH JESSI S.C. Szołtysek Jan, Szołtysek Ilona z siedzibą w Chudowie, ul. Wolności 41B, 44-177, tel.: 32 2357854, adres e-mail: biuro@jessi.pl

2. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się poprzez e-mail rodo@jessi.pl

3. Celem przetwarzania danych jest:

- świadczenie usług oraz sprzedaż produktów oferowanych przez PPUH JESSI SC - podstawa prawna - wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

- marketing produktów i usług znajdujących się w ofercie PPUH JESSI SC; rozpatrzenie reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes PPUH JESSI SC (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

- wysyłka informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody. Podstawa prawna przetwarzania danych - zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu - wykonanie umowy, wystawienie faktury. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy oraz wystawienie faktury.

5 Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

6. W niektórych sytuacjach Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane, jeśli będzie to konieczne do wykonywania naszych usług. Będziemy przekazywać dane:

• osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,

• podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy przetwarzanie Pana/Pani danych,

• innym odbiorcom danych, np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym,

• organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

9. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.